II ŚWIETLICOWY PRZEGLĄD TALENTÓW

  Z okazji Światowe Dnia Pozyskiwania Talentów, który przypada zawsze na pierwszą środę września, nauczyciele świetlicy przy ul. Zimowej, Alena Karliuk i Katarzyna Włodarczyk, zorganizowali Świetlicowy Przegląd Talentów. Uczniowie klas Ia, Ic, Id i Ie zaprezentowali swoje zdolności w najróżniejszych dziedzinach. Wśród tegorocznych pierwszaków mamy wielu akrobatów, sportowców, muzyków, plastyków, tancerzy, piosenkarzy, a także wielokrotnego medalistę w biegach. To była ogromna przyjemność obserwować dzieci opowiadające i prezentujące swoje pasje. Wszyscy uczestnicy, a było ich w tym roku naprawdę dużo, otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zapewnienie, że w czasie zajęć świetlicowych znajdą przestrzeń do rozwijania swoich zainteresowań.

Nauczyciele świetlicy

W  roku szkolnym 2022/2023

świetlica szkolna przy ZSP w Nowej Iwicznej informuje, że…

o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie prawni, których dzieci bezpośrednio przed lub po zajęciach dydaktycznych nie mają zapewnionej opieki rodziców lub opiekunów prawnych (np. pracują zawodowo).

Podstawą do przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest prawidłowo wypełniona Karta Zgłoszenia. 

KARTA ZGŁOSZENIA

 • Prosimy o bardzo dokładne wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY, którą otrzymają Państwo od wychowawców poszczególnych klasowych w dniu 1 września 2022r.

 - szczególnie ważne jest podanie wszystkich, możliwych telefonów kontaktowych do rodziców/opiekunów prawnych oraz o złożenie czytelnych podpisów obojga rodziców lub  opiekunów prawnych. 

Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem dziecka, kłopoty wychowawcze, problemy zdrowotne itp. prosimy dokładnie opisać w Karcie Zgłoszenia.

Wnikliwa analiza wszystkich informacji opisanych przez Państwa w Kracie Zgłoszenia, ukierunkuje pracę Zespołu Wychowawczego Świetlicy.

W sprawach ważnych - kontakt telefoniczny ze świetlicą szkolną:

w dużej szkole przy ul. Krasickiego: tel. 22 750-83-80 w. 161 i 163- kl. IB, IF, kl.II, kl.III, 

 • w małej szkole przy ul. Zimowej: tel. 22 750-83-80 w. 144, kl. I A,IC,ID,IE.

OFERUJEMY:

 • Świetlica szkolna jako pozalekcyjna forma wychowawczo - opiekuńcza szkoły zapewnia opiekę w godzinach od godz. 6:30 do 18.00.
 • Czynności opiekuńczo-wychowawcze sprawować będzie wykwalifikowany zespół pedagogów w składzie:

Mgr Justyna Grzegorzewska- Bieńkowska, mgr Małgorzata Woźniak-Kłoda, mgr Anna Meder, lic. Alena Karliuk, mgr Jadwiga Kozerska, mgr Katarzyna Szlachciuk, mgr Jolanta Wilk, mgr Marek Wojtuń, mgr Katarzyna Włodarczyk, mgr Maciej Wyrzykowski, mgr Beata Zaręba,mgr Marta Ziembińska, mgr Judyta Zwolan.

Nad całością czuwać będzie Kierownik świetlicy mgr inż. Anna Kosmowska.

 

Doskonale wykwalifikowana kadra pedagogiczna dołoży wszelkich starań by zapewnić Państwa dzieciom miłą atmosferę podczas ich pobytu w świetlicy, zorganizuje zajęcia mające na celu ich rozwój oraz zapewni bezpieczeństwo podczas ich całego pobytu w świetlicy.

W związku z powyższym dzieci będą miały możliwość uczestnictwa w zajęciach: sportowych, plastyczno-technicznych, przyrodniczych, oraz muzyczno- relaksacyjnych.

Nasze świetliczaki będą uczestnikami różnorodnych konkursów, zabaw oraz imprez świetlicowych oraz cyklu zajęć integracyjnych i relaksacyjnych prowadzonych metodami pedagogiki zabawy.

 

CENIMY:              

pracowitość, pomysłowość, zaangażowanie w zajęciach świetlicowych, koleżeńską postawę, bezinteresowną pomoc, kulturę osobistą itp.

NAGRADZAMY:

Najlepszych, najbardziej pracowitych, zwycięzców konkursów oraz quizów tematycznych

 • na szkolnych uroczystościach- nagrody rzeczowe, dyplomy,
 • na zakończeniu roku szkolnego - nagrody książkowe, dyplomy,
 • pochwałą ustną przez cały rok szkolny przekazując informację wychowawcom oraz rodzicom poprzez wpisanie punktów dodatnich z zachowania.

O wszelkich sukcesach, ale również i o niepowodzeniach będziemy informować wychowawców klas oraz Was, drodzy Rodzice, celem zmotywowania Waszych pociech do aktywnego i twórczego udziału w życiu szkolnej świetlicy. 

W przypadku zachowań niezgodnych z Regulaminem świetlicy (treść Regulaminu Świetlicy znajduje się na stronie internetowej) np.: samowolne opuszczenie sali świetlicowej bez poinformowania o tym fakcie nauczyciela świetlicy, niedbanie o porządek w świetlicy, niewłaściwe zachowanie w stosunku do innych uczniów i nauczycieli oraz osób z obsługi, niszczenie mienia  szkolnego  będziemy podejmować stosowne działania i informować wychowawców klas oraz Was, drodzy Rodzice, by móc na bieżąco rozwiązywać zaistniałe problemy opiekuńczo - wychowawcze.

 

 RODZICÓW PROSIMY O:

 • Dostarczenie do 7 września 2022r. kompletnie wypełnionej Karty Zgłoszenia Dziecka do nauczycieli świetlicy lub wychowawcy klasy.

 

UWAGA WAŻNE:

 • ZAWSZE ODBIERAJĄC DZIECKO BEZPOŚREDNIO PO SKOŃCZONYCH LEKCJACH NALEŻY ZGŁOSIĆ TO WYCHOWAWCY ŚWIETLICY (nie trzeba zgłaszać, gdy taka informacja, o bezpośrednim odbiorze dziecka po lekcjach, jest zamieszczona w Karcie Zgłoszeniowej)
 • ODBIERAJĄC DZIECKO NALEŻY KONIECZNIE WYPISAĆ JE W ZESZYCIE ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY/ zeszyt znajduje się przy dyżurce/.
 • Fakt odbioru dziecka zgłaszamy wyłącznie telefonicznie do wychowawców świetlicy z telefonu znajdującego się przy dyżurce.

 

Z uwagi na fakt, iż świetlica szkolna nie zapewnia dzieciom posiłków i napojów zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyposażanie dzieci w odpowiednią ilości jedzenia i picia (ewentualnie wykupienie obiadów) tak aby wystarczyła im ona podczas całego pobytu w szkole.

Z góry serdecznie dziękuję za zapoznanie się z powyższymi informacjami.

 

 Z poważaniem

         Kierownik świetlicy

Anna Kosmowska

 

 

 

 

 

Strona 1 z 26

Logowanie dla nauczycieli